Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Kvalitet

 

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva till Barndiabetesfonden. Din gåva går till forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

 

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll, har tillkommit för att givaren ska kunna känna sig trygg. När en organisation har blivit godkänd som 90-kontoinnehavare granskar Svensk Insamlingskontroll hela organisationens verksamhet och inte bara det som kommer in på organisationens 90-konton.

 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är ett gemensamt organ för insamlingsorganisationer. FRII verkar kort uttryckt för etisk och professionell insamling.

FRIIs kvalitetskod, vår rapportering finner du här.

 

Effektrapport 2018

Här kan du hämta och läsa Effektrapport 2018 för stiftelsen Barndiabetesfonden

 

 

Styrdokument

 

I Barndiabetesfondens Styrdokument fastslås den reglering som gäller för arbete i och med Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar.


Barndiabetesfondens policy för insamling

Barndiabetesfondens policy för insamling har sin utgångspunkt i de värderingar som Barndiabetesfonden står för, vilka överensstämmer med den syn på barn och barns rättigheter som avspeglar sig i FNs regelverk .I all kommunikation och information ska det tydligt framgå att Barndiabetesfonden har ett 90-konto. I de fall det är möjligt ska det också framgå att Barndiabetesfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll.

All insamling ska ta hänsyn till de regleringar som beskrivs i dataskyddsförordningen och marknadsföringslagen i de fall dessa behöver beaktas. Ingen som ger gåvor till Barndiabetesfonden ska känna sig lurade eller påtvingade. 

Insamling skall ske med största respekt och hänsyn till deltagande personer och vara aktsam vad det gäller namn och person i bild. Alla inblandade skall vara införstådda med på vilket sätt insamlingen sker och alltid ges möjlighet att innan insamlingen trycks alternativt publiceras ha möjlighet att ångra sin inblandning.

Insamlade medel kan komma till Barndiabetesfonden via telefon, kampanj, SMS, Swish, Internet och bank/plusgiro, oftast direkt från allmänheten, ibland via insamlingar genomförda av Barndiabetesfondens Lokalföreningar.

Barndiabetesfonden lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till enskilda personer. I de fall mottagaren önskar kontakt med någon av de presenterade personerna tar Barndiabetesfonden emot önskemålet och lämnar avgörandet till den enskilda personen.

Eventuella klagomål bemöts alltid med respekt och vänlighet. Om gåvogivaren av någon anledning ångrar sig och önskar att ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras.

Gåvor eller testamenten till Barndiabetesfonden ska vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter om inte annat beslut fattas.

Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Barndiabetesfonden inte riskerar att drabbas. Om oklarheter uppstår ska professionell hjälp anlitas. 

Gåvor eller testamenten som kommer Barndiabetesfonden till del där annan part väcker klander bör hanteras med hjälp av juridisk expertis, där vi försöker försvara avlidens eller gåvogivares vilja. Om gåvogivare ångrar sig eller brister i omdöme återbetalas gåva i möjligaste mån.

Barndiabetesfonden ska inte ta emot gåvor från sådana gåvogivare som inte delar Barndiabetesfondens grundläggande värderingar eller som på annat sätt kan tänkas skada organisationen. Detta förbehåll ska kommuniceras.


Lön och annan ersättning och pensionsvillkor för högste tjänsteman

Barndiabetesfondens Riksförening är högste tjänstemans arbetsgivare, och dess ordförande beslutar om lön och övriga villkor. Barndiabetesfonden har ett kansli som leds av högste tjänsteman, Generalsekreteraren, vilken verkställer styrelsens beslut. Högste tjänsteman avlönas med fast ersättning, lön 60.000 kr/månad, april  2019.  Provision eller annan form av ersättning utgår ej.


Placeringsformer för eget kapital

Barndiabetesfonden ska inte placera pengar i företag som inte delar organisationens grundläggande värderingar, uppenbart i sin verksamhet motverkar syftet med den forskning Barndiabetesfonden stödjer, eller som på annat sätt kan tänkas skada organisationen. Det betyder exempelvis företag som har huvudsaklig verksamhet inom tobak, vapen, alkohol och/eller pornografi.


Uppförandekod

Anställda på Barndiabetesfondens kansli, förtroendevalda i styrelserna samt volontärer är representanter för organisationen och ska agera därefter både på och utanför kansliet.

Eventuella klagomål på Barndiabetesfonden som organisation och/eller Barndiabetesfondens verksamhet bemöts alltid med respekt och vänlighet. Klagomål besvaras inom två veckor.

Anställda på Barndiabetesfondens kansli ska behandla varandra med omtanke och respektera varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter. Vi arbetar långsiktigt för att motverka uppkomst av all slags diskriminering, då kränkande särbehandling och andra former av trakasserier inte accepteras inom Barndiabetesfonden. Anställda på Barndiabetesfondens kansli ska se till att vår policy för samarbeten efterlevs.


Policy för motverkande av oegentligheter

Alla anställda av Barndiabetesfondens Riksförening samt alla ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Barndiabetesfonden och i Lokalföreningarna har skyldighet att anmäla oegentligheter. 

Med  oegentligheter menas alla handlingar som strider mot lagar och föreskrifter samt handlingar som kan skada Stiftelsen Barndiabetesfonden och dess Riksförening, personal eller andra medarbetare.

Vid händelse att man upptäcker något som kan misstänkas vara en oegentlighet ska detta rapporteras till Barndiabetesfondens högste tjänsteman. Rör det högste tjänsteman ska det istället rapporteras till ordförande i Stiftelsen Barndiabetesfonden och ordförande i Barndiabetesfondens Riksförening.


Utvärderingspolicy

Stiftelsens styrelse utvärderar årligen organisationens arbete relaterat till syfte och mål.

 

 

Barndiabetesfondens styrelse - kärnkompetenser

Ordförande
Johnny Ludvigsson

Leg. läkare (lic) 1969, Med. Dr. 1976
Barnläkare, specialist i pediatrik. Professor i pediatrik 1985-2008, därefter senior professor i pediatrik, vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.


Vice ordförande

Ann-Cathrine Hjerdt

Borgmästare och ordförande Linköpings kommunfullmäktige 2006-2014, nuvarande ordförande kommunrevisionen, Linköpings kommun.
Utnämnd hedersledamot vid International Raoul Wallenberg Foundation 2011.

Ledamot
Ulf Svensson

Socionom
Grundade Kolmårdens Djurpark och var dess VD 1964-88, därefter koncernchef 1989-91.Ledamot
Randi Hellgren

Fil. kand. 1975, Linköpings högskola
1976-2017 anställd vid Linköpings högskola/Linköpings universitet, senast som HR-direktör.  


Ledamot
Birgitta Hydén

Styrelseledamot i Lions Club Uppsala Disa och Lions representant i styrelsen för stiftelsen Barndiabetesfonden.


Suppleant
Lars Stjernkvist


Suppleant
Fredrik Särnehed

Ekonom
2000-2017 VD och koncernchef för DinAir Group AB.


Suppleant
Peter Adolfsson

Barnöverläkare
Styrelseledamot i Diasend AB, Delansvarig kursledare för Pumpkursen och Teknikkursen, Utvecklar kliniska guider för aktivt användande av CGM.


Suppleant
Per Krantz

 


Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria